UA-80908556-2
PKD: 0933 568 119 - 0902 938 683 - 0943 371 959 - 0934 663 112

Kích thước Thép ống đen, đúc, hàn danh định (Nominal Pipe Size - NPS)

NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters)







SCH 5SCH 10SCH 30SCH 40SCH 80SCH 120XXS



610,3 0,889 1,245 1,448 1,727 2,413 ------



¼813,7 1,245 1,651 1,854 2,235 3,023 ------



1017,21,245 1,651 1,854 2,311 3,200------



½1521,3 1,651 2,108 ---2,769 3,734 ---7,468 



¾2026,71,651 2,108 ---2,870 3,912 ---7,823 



12533,4 1,651 2,769 ---3,378 4,547 ---9,093 



3242,21,651 2,769 2,972 3,556 4,851 ---9,703 



4048,3 1,651 2,769 3,175 3,683 5,080 ---10,160



25060,3 1,651 2,769 3,175 3,912 5,537 6,350 11,074 



6573,0 2,108 3,048 4,775 5,156 7,010 7,620 14,021 



38088,92,108 3,048 4,775 5,486 7,6208,89015,240 



90101,62,108 3,048 4,775 5,740 8,077---16,154 

















NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters)
SCH 5SCH 10SCH 20SCH 30SCH 40/STDSCH 60SCH 80SCH 100SCH 120SCH 140SCH 160
4100114,32,108 3,048 ---4,775 6,0207,1378,56---11,100 ---13,487
115127,0------------6,274---9,017 ------------
5125141,32,769 3,404 ------6,553 ---9,525 ---12,700 ---15,875
6150168,32,769 3,404 ------7,112 ---10,973---14,275---18,263
8200219,1 2,769 3,759 6,350 7,036 8,17910,31212,700 15,06218,23720,625 23,012














NPS(Inches)DN (mm)Outside Diameter OD (millimeters)Wall Thickness (millimeters) 



 



SCH 5sSCH 5SCH 10sSCH 10SCH 20SCH 30 



10250273,13,404 3,404 4,1914,191 6,350 7,798  



12300323,9 3,9624,1914,572 4,572 6,350 8,382 



14350355,6 3,9623,962 4,7756,3507,925 9,525  



16400406,4 4,191 4,1914,775 6,3507,9259,525  



18450457,24,1914,191 4,7756,350 7,925 11,100  



20500508,0 4,775 4,7755,5376,350 9,525 12,700  



24600609,6 5,537 5,537 6,350 6,350 9,52514,275  

















NPS(Inches)Wall Thickness



(millimeters)



SCH 40sSCH 40SCH 60SCH 80sSCH 80SCH 100SCH 120SCH 140SCH 160



109,271 9,271 12,700 12,700 15,062 18,237 21,412 25,400 28,575



129,52510,31212,700 12,700 17,450 21,412 25,400 28,57533,325 



149,525 11,10015,062 12,700 19,050 23,800 27,762 31,75035,712



169,525 12,70016,662 12,700 21,412 26,18730,937 36,500 40,462 



189,52514,275 19,050 12,700 23,80029,362 34,92539,675 45,237 



209,525 15,06220,625 12,700 26,187 32,51238,10044,450 49,987



249,525 17,450 24,587 12,700 30,93738,88746,025 52,375 59,512




Bài viết liên quan